Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puani ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabita memuru
alınacaktır.

Sıra No Kadro unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS puan türü KPSS Taban Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 9 70 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak, en az B sınıfi sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P3 70
2 Zabıta Memuru GİH 10 20 Universitelerin Mahalli Idareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B Sınifi Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P3 70
3 Zabıta Memuru GİH 9 5

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Rus Dili, Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Rusça) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/Erkek P3 70
4 Zabıta Memuru GİH 9 5

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ingiliz Dili, Ingiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim 5 Tercümanlık (İngilizce) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/Erkek P3 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabita memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BASVURU GENEL SARTLARI:

Han edilen boş zabita memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmalanı gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hirsizlik, dolandinicilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek simfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

6. Ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. Ilan edilen zabita memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavina (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanin karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanini almış olmak,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fikrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabita memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için: tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çiplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadımlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan farla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri beledivemizce basvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.),

4. Sınavın yapıldığs tarihte 30 yapını doldurmamış olmak,

5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kisminda belirtilen en az B sinif sürticil belgesine sahip olmak,

 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Basvuru sırasında:

Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.antalva.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracaklanı başvuru formlarının çıktısmı alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nufus cüizdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı ömeği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin asli veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylann, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;

1. 30 Mayis- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan Insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır edilmeyecektir.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının bes katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2. Sınava çağrılacak son stradaki adayla aynı paana sahip olan diğer adaylar da sinava çağrılacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 16.06.2022 tarihinde belediyemiz web sayfası www.antalva.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giris Belgesini" Belediyemizin resmi internet sayfasından www.antalya.bel.tr temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6. SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sinav;

  •  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve Inkılâp Tarihi,
  • 657 sayılı Devlet Memurlanı Kanunu,
  • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

 b) Uygulamali sınav: kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklilik gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ -SONUCLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Idareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayri tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavin %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puani, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanmin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik taminır.

f) En yüksek başarı puanmdan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.antalva.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurala; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkina sahiptir.

Başvuru ve işlemler sirasmda gerçeğe aykını beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladıgi tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumlar tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlanına, başanı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.antalva.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Itirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

llan Olunur.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=urdGicyT%2fOq0be6XLsip0YlM513oz3IpptQBMiquOsbVROsDdY264%2bMNOkh0SK7Iw7mlXvwPcYUxLRqRmeeKMn9KjuGlbAUS1wNOYqAn3TS56c8HOFSzOvcPpkEANoV1

Antalya KPSS-B Personel alımı

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.