Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden;

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

ÖĞRENİM GRUBU

ALINACAK

UZMAN

YARDIMCISI SAYISI

GİRİŞ (SOZLU) SINAVA

ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

KPSS PUAN TÜRLERİ

SİYASAL BİLGİLER,

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTELERİ,

İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ İLE

HUKUK

FAKÜLTELERİ

10

40

P8, P16, P21,

P26, P28, P31,

P36 ve P43

ı-BAŞVURU ŞARTLARI:

I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

 1. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar),
 4. Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavmdan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

11- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

l- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2023

Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

2- Son başvuru tarihinde saat 18.00'dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

111- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARİHİ

I -Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

ıv- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

l- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. 3 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde),
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden temin edilecek),
 5. Adli Sicil Kaydı belgesi (E-devlet sisteminden temin edilebilir),

Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME

I -Giriş (Sözlü) sınavı, adayların;

 1. Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alamna giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

vı- BAŞARI LİSTESİ VE GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI l- Giriş (Sözlü) sınavından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

 1. Giriş (Sözlü) sınavı sonuçları, www.mgk.gov.tr intemet sitesinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir. Ayrıca Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecek ve atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Giriş (Sözlü) sınavını kazananların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

VII- DİĞER HUSUSLAR l- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş (Sözlü) sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2- Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir. İlanen duyurulur.

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr

MİLLİ GÜVENLİK UZMAN YARDIMCI SINAV

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.