Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası

2022 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

İLAN METNİ

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır. 
1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve

yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları

için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

 

 

A- GENEL ESASLAR

 

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.  2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 1. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.  
 3. 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
 4. Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 

 

 Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme

‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.yerleştirme ve/veya 2.yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.

 

 1. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 30 Eylül 2022 Cuma – 14 Ekim 2022 Cuma saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 2. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir. 
 3. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.  
 4. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 5. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 6. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 7. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  14) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

 

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. 
 2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 3. İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 5. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, 
 6. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,  (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
 7. 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

 

C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE VE BELİRTİLEN ALANLARIN HERHANGİ BİRİNDE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMINI TAMAMLADIKLARINA DAİR BELGEYE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

     Bu adayların ayrıca;

 

 1. Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
 2. Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi,
 3. Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji,

Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. 

 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır. 

 

 

D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

 

 1. Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar, 3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
 2. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 3. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
 4. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
 5. Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)   

 

E-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

 

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 

   1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
   2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
   3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
   4. Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
   5. Mal bildirim formu. 
   6. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
   7. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR. 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent     Yerleşkesi    Üniversiteler    Mahallesi    Dumlupınar     Bulvarı    6001    Cad.    No:9     06800

Çankaya/ANKARA 

İletişim: 0 (312) 585 10 00 

 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA  İletişim: 0 (312) 218 30 00   

 

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

 

 

  2022 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

23 Eylül 2022 Cuma– 29 Eylül 2022 Perşembe Saat 18:00’e kadar

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

11 Ekim 2022 Salı 

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

3

11 Ekim 2022 Salı – 12 Ekim 2022

Çarşamba Saat 18:00’e kadar

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

4

17 Ekim 2022 Pazartesi

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

5

 

 

18 EKİM 2022 SALI

 

KURA TARİHİ

Yeri ve saati

(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

6

02 Kasım 2022 Çarşamba saat 18:00

Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

 (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla

ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve

başlayacakları sağlık tesisine teslim

etmelidirler.)

 

 

 

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.