Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Hazine Ve Maliye Bakanlığı 440 Uzman Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 ocak - 15 mart 2024


Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı alacak


Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Malı Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında boş bulunan toplam "40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavında başarılı olan adaylardan kontenjan sayısının en fazla yarısı kadar aday. Bakanlığın hizmet ihtiyacı ile adayın talebi çerçevesinde İstanbul ilinde görevlendirilebilecektir.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle iki oturumda 02 Mart 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

II-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (26/01/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 1 'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo l'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 (yetmiş beş) puana sahip olmak,

e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

 <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

IH-SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, 15/01/2024 (09:00) - 26/01/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle Tablo l'de yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanndan mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar; "Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu"nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında

"Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.

e) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllannı, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

IV-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Tablo 1 'de yer alan her alan için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o alan için yapılacak giriş sınavının yazdı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

1) Vazıh sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi:

Giriş sınavının yazılı bölümü, aşağıda belirtilen konu gruplarından klasik usulle ve iki oturumda yapılacaktır.

 

Yukarıda yer alan konu grupları yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Konu grupları eşit ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

2) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma:

Yazılı sınav sonuçlan, (www.hmb.aov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre Tablo I 'de her alan için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o alan için yapılacak giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavının sözlü bölümüne çağrılacaktır.

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

3) Sözlü sınavın konulan ve değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;

a) Yazılı sınav konularınailişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

4) Nihai değerlendirme:

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VI- SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

VII- ATAMA:

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adaylar, Bakanlık merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanacaktır. Giriş sınavında başarılı olan adaylardan kontenjan sayısının en fazla yarısı kadar aday, Bakanlığın hizmet ihtiyacı ile adayın talebi çerçevesinde İstanbul ilinde görevlendirilebilecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya esas belgelerim süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir,

Vin- MESLEĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİ:

Hazine ve maliye uzman yardımcıları, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" kapsamında istihdam edilmekte olup yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakımından "Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine tabiidir. Hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosu, Bakanlık merkez teşkilatının kariyer uzmanlık kadrosudur.

Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıl olup yetiştirilme döneminde uzman yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, ekip çalışması, iletişim becerileri ile yabancı dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandırılabilir.

Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması ve tezlerinin başarılı kabul edilmesi şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavında başarılı olanlar, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan yeterli puanı almış olmaları halinde "Hazine ve Maliye Uzmanı" kadrosuna atanır.

Hazine ve maliye uzmanları, bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla sürekli eğitim ve gelişim programlarına tabi tutulur. Ayrıca, ilgili mevzuatı çerçevesinde eğitim amaçlı yurtdışına gönderilebilecekleri gibi mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile kontenjan dahilinde yurtdışına geçici görevle gönderilebilirler.

IX- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Sınav süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA adresinden, 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 nolu telefon ve 0 (312) 425 04 43 belgegeçer numaralarından ve pergensinav2@hmb.gov.trmail adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam "400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı" kadrosu için Tablo l'de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere defterdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu İle nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

           

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI;

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir).

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

III- SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) - 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-ııısan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyleTablo I 'de yer alan sadece bir il içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz savılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumlanın web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan "Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu'nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.

"ADAYA AİT DİĞER BİLGİLER FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ,"

e) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

IV- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Tablo l'de her ıl için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

1) Yazılı sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi:

Giriş sınavının yazılı bölümü, Tablo 3'te belirtilen konu gruplarından test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıda yer alan konu grupları yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Konu gruplan eşit ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

2) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma:

Yazılı sınav sonuçlan, (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre Tablo l'de her il için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavının sözlü bölümüne çağrılacaktır.

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce (www.hmb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

3) Sözlü sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;

a) Yazılı sınav konularınailişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

4) Nihai değerlendirme:

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VI- SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç otı gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

VII- ATAMA VE ÇALIŞMA ŞARTI:

a) Giriş sınavmı asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçlan geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (e) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların

yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

e) Bir ıl için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

Ataması yapılarak göreve başlayan defterdarlık uzman yardımcılarının, giriş sınavından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Mazeret halleriyle ilgili olarak Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç dununu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

Vni- MESLEĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİ:

Defterdarlık uzman yardımcıları, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" kapsamında istihdam edilmekte olup, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakımından "Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine tabiidir. Defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu. Bakanlık taşra teşkilatının kariyer uzmanlık kadrosudur.

Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıl olup yetiştirilme döneminde uzman yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, ekip çalışması, iletişim becerileri ile yabancı dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandırılabilir.

Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Defterdarlık Uzmanı" kadrosuna atanır.

Defterdarlık uzmanları. Bakanlık personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği hükümleri uyarınca genel ve özel şartlan taşımaları kaydıyla yapılacak görevde yükselme sınavlarına katılabilir. Defterdarlık uzmanlarının bu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü, personel müdürü, saymanlık müdür yardımcısı veya personel müdür yardımcısı gibi birçok ünvana atanabilme imkanı bulunmaktadır,

IX- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Smav süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA adresinden, 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 nolu telefon ve 0 (312) 425 04 43 belgegeçer numaralarından ve pergensinav2@hmb.gov.tr mail adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

14017/2/1-1


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

hazine maliye bakanlık uzman

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.