Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı    

c

 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Memur

GİH

9

10

Üniversitelerin Siyasal Bilgiler

Fakültesi, İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/ Erkek

P3

En az

70

Puan

2

Mühendis

TH

8

2

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan almış olmak,

Kadın/  

Erkek

P3

En az

70

Puan

3

Mühendis

TH

8

2

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/  

Erkek

P3

En az

70

Puan

4

Mühendis

TH

8

1

Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/  

Erkek

P3

En az

70

Puan

5

Mühendis

TH

8

1

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

İngilizce YDS’de En Az (B) düzeyinde puan almış olmak,

Kadın/  

Erkek

P3

En az

70

Puan

6

Mühendis

TH

8

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az

70

Puan

7

Tekniker  

TH  

9

1

Üniversitelerin Harita, Harita

Kadastro, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az

70

Puan

8

Tekniker  

TH  

9

1

Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az

70

Puan

9

Tekniker  

TH  

9

1

Üniversitelerin İnşaat, İnşaat

Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az

70

Puan

 

Toplam

 

20

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 2. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel

Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 2. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

 1. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 2. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 3. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 4. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),

ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

 1. Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)

Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Su ve

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

                                   Başkanlığı,       Yavuz        Selim       Mah.       Recep       Tayyip       Erdoğan       Bulv.                                No:79

Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel

Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

 1. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde

Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@maraskaski.gov.tr mail adresine gönderilebilecektir.

 1. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 

 1. Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 24.02.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.maraskaski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 1. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 2. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 3. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır.
 4. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

 

İlan edilen kadrolar için 20.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav saat

10:00’da başlayacak olup, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sınav Konuları

Sözlü Sınav;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.   

                Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlük tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecektir.

                Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel Müdürlüğün internet adresinden  (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

                  Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

                   Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

                   Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

                   İlan olunur.          

 

 

                     KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

kahramanmaraş memur atama duyuru

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.