Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu 9 Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 9 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 9 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2023


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 9 uzman yardımcısı alacak


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü şeklinde yapılacak giriş sınavı ile 9 adet "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Üniversitelerim en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3. 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türleri itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

4. Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

5. 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1. Adaylar başvurularını 8 Kasım 2023 ile 22 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

2. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

3. Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinde "Başvurularınız" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

1. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO'da yer alan her öğrenim grubu için ayrı ayrı belirlenecektir.

2. Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğüne göre yüksek puan alandan başlamak üzere Hukuk Fakültesi mezunlarından 16, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından 16 ve iletişim Fakültesi mezunlarından 4 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. İlgili mezuniyet grubunda en son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar sınava çağırılacaktır.

3. Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek ve sınava girmeye hak kazanan adaylar e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

IV- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

A)Sınav Şekli

1. Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.

2. Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

3. Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

B) Sınav Tarihi ve Yeri

a) Sözlü Sınav, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Mithatpaşa Cad. No:52, Kızılay-ÇANKAYA / ANKARA adresinde bulunan binasında yapılacaktır.

b) Sınav günü ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

C) Sınav Konuları ve Puanlama

4. Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır. Sınavda adayların başarı durumu;

a) Lisans eğitimine ait mesleki bilgi düzeyi, Kurumun görev alanına ait bilgiler ile anayasa, idare ve insan hakları hukuku, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

5. Adayların sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

V-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

1. Yerleştirme puanı; sözlü sınavda alınan puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2. Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

3. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir.

4. Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

VI- DİĞER HUSUSLAR:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Başvuru sırasında verilen e-posta adresi iletişim amacıyla kullanılacak olup, e-posta adresinin hatalı/ulaşılamaması durumunda sorumluluk kendilerine aittir. Sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

10612/1-1


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

insan hakları uzman alım

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.