Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Türk Patent Ve Marka Kurumu 39 Uzman Yardımcısı Alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu 39 uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu 39 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024


Türk Patent ve Marka Kurumu 39 uzman yardımcısı alacak


Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı ile Kurum resmi internet sitesinde ilan edilecek olan KPSS puan türü ve taban puanı İle YDS taban puanı belirtilen toplam 30 (otuz) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'İnci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3) Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Kurum resmi İnternet sitesinde ilan edilecek olan puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) Kurum resmi internet sitesinde ilan edilecek olan İngilizce dilinden yeterli puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

i) Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Başvurular Kurum resmi internet sitesinde ilan edilecek olan tarih ve saatte başlayıp ve yine ilan edilecek olan tarih ve saatte sona erecektir.

4) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Kurum resmi internet sitesinde ilan edilecek olan KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

5) Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurum resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilccektir.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,

2) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

3) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi,

4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge.

Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir. (Belgelerin pdf ya da jpeg formatmda yüklenmesi gerekmektedir.)

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-l'de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

I) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurum resmi internet sayfasında duyurulacak olup, ayrıca adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden göriintüleyebilecektir.

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F - DİĞER HUSUSLAR

I) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfiıs cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.

2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden İtibaren altı ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

13996/1-1


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

patent ve marka uzman alım

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.