Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 Uzman Yardımcısı Ve 8 İdari Personel Alacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 uzman yardımcısı ve 8 idari personel alacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 uzman yardımcısı ve 8 idari personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2023.


İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 uzman yardımcısı ve 8 idari personel alacak


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İİB)

Uzman Yardımcısı kadrosu için sekiz (8),

İdari Personel kadrosu için sekiz (8),

olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01/01/2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar)

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

h) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

 

3-Başvuru Şartları

 

a) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden birinden 2021-2022-2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir),

b) İdari Personel kadrosuna başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden ve 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Eylül 2022 (Lisans), Temmuz 2023 (Lisans) ve/veya Ekim 2022 (Ön Lisans) dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen fakülte/bölümün karşısında yer alan puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak,

 

 

 

 

Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.iib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- Öğrenim diploması fotokopisi veya Barkodlu Mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5- Barkodlu KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

6- Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir barkodlu belge,

7- Barkodlu Adli sicil belgesi,

8- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

9- Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Diğer Hususlar

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 03/10/2023 tarihi saat 16.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

 

6- Sözlü Sınav

Sınava katılacak adayların listesinin yayınını takiben sözlü sınav 18-19/10/2023 tarihlerinde Genel Sekreterliğimiz hizmet binası; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi C Blok 5.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir. Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kaynak https://www.memurlar.net/

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.