Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

T.c. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (on yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.  

1.BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 2. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

 1. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,
 3. Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR B.1. Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Bilişim sistemleri konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,
 3. Kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde en az birer yıl proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
 4. Yazılım kapsam yönetimi, yazılım geliştirme metotları, kurumsal mimari modelleme ve gereksinim analizi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
 5. Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak, 
 7. Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 8. SPICE veya CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 11. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
 12. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak, 
 14. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
 15. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
 16. İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 17. .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 18. Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları

(CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,
 2. Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya Project Management Institute (PMI) onaylı eğitim kurumlarından eğitimini almış olduğunu belgelemek,
 1. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim, katılım veya iç denetçi sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
 2. ITIL Foundation sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitimini almış olduğunu belgelemek.

 

B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 4 (dört) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 3. .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. ORM (Object Relational Mapping),  Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 6. JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
 7. Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden  en az birine hâkim olmak,
 8. Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible

Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

 1. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 1. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
 2. Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,
 1. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, 
 1. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
 2. ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
 3. Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
 5. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
 7. Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)  

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

 1. Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 3. ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 4. Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden  en az birine hâkim olmak,
 5. Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML)

Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

 1. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 2. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
 3. Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,
 4. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 5. .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
 7. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,
 8. Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

 

B.4. Kıdemli Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 3. Programlama konusunda bilgi sahibi olmak, 
 4. SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Test süreçleri konusunda deneyimli olmak,
 7. Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 8. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
 9. Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak, 
 10. APl Test araçları (PostMan, SoapUI) kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak, 
 11. JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
 12. Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak, 
 13. ITIL Foundation Certificate in IT Service Management sertifikasına sahip olmak,
 14. Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

 

B.5. Kıdemli İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az

5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak,

 1. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
 2. Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
 3. Test süreçleri konusunda deneyimli olmak,
 4. Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 5. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11. Temel SQL bilgisine sahip olmak,
 12. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
 13. Tercihen mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak.

B.6. İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz yazılımlarında (MS Visio,

Smartdraw, MS Project vb.) tecrübe sahibi olmak,

 1. EPC, UML veya BPMN konularında tecrübe sahibi olmak,
 2. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, 
 3. UX & Usability çalışmalarında bilgi sahibi olmak,
 4. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
 5. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 6. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 7. Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak.
 8. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
 9. Servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak.

B.7. Oracle Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 5. Oracle Dataguard, Goldengate kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. ZFS Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Oracle Veritabanı kurulum, yönetim ve bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Oracle Veritabanı patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Oracle Exadata konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 3. PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 4. Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
 7. PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak, 

 1. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.9. LINUX Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek,
 3. İyi derecede network bilgisine sahip olmak, 
 4. Linux bonding yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 5. Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 6. Paket yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 7. Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda tecrübeli olmak,
 8. Text manipülasyon işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. Linux servis yönetimi ve systemctl konularında bilgi sahibi olmak,
 10. Cron ve Anancron üzerinden zamanlanmış görevler düzenleme konusunda tecrübeli olmak, 
 11. Linux sistemleri üzerinde Docker Container kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 12. Kaynak kodlardan program kurma tecrübesine sahip olmak,
 13. Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,
 14. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apache, Nginx ve repo konularına hakim olmak,
 15. SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak,
 16. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,
 17. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,
 18. VMware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,
 19. Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 20. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek

Red Hat Certified Engineer (RHCSA) veya üstü, Linux Professional Institute LPIC-1 veya üstü.

 1. PCAP – Certified Associate in Python Programming veya üstü sertifikaya sahip olmak.

 

B.10. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. 

 1. Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
 8. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA ya da Huawei HCIA (Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)
  • 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4 veya Paloalto PCNSA (Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)
  • 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker)

(Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)

 

B.11. Siber Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.  

 1. Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 2. Siber Güvenlik alanında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 3. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip etmek,
 4. Bilgi güvenliği çözümleri (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment,

Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite vb.) ileri seviye kullanabiliyor olmak,
 2. UNIX, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 3. Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,
 4. Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hâkim olmak,
 6. Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 8. Red Team/Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım

(bash, python vb.) bilgisine sahip olmak,

 1. Metasploit, Burp Suite, Cobalt Strike, Empire gibi siber saldırgan bakış açısı ile kullanılacak araçlarla uygulamalı deneyim sahibi olmak,
 2. Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasını sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak,
 3. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, ITIL GDPR konularında bilgi sahibi olmak,
 4. MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 5. Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hâkim olmak,
 6. Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hâkim olmak,
 7. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine sızma testi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,
 1. Aşağıda yer alan sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek
  • Sertifikalı Web Uygulamaları ve Veritabanları Sızma Testi Uzmanı (Belge TSE tarafından TS 13638 standardı kapsamında verilmiş olmalıdır.)
  • Offensive Security Certified Professional (OSCP)
  • Offensive Security Web Expert (OSWE)
  • GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
  • GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
  • eLearn Security Certfied Penetration Tester eXtreme (eCPTXv2)
  • eLearn Security Web Application Penetration Tester eXtreme (eWPTXv2)
  • Licensed Penetration Tester (LPT)

 

2.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 1. Adaylar, başvurularını 24/10/2022 - 11/11/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 3. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. 

 

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER         

 1. https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc           linki     üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş,
 2. Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 3. Yurtdışındaki üniversitelerin “genel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden” mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
 4. Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
 5. Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
 6. Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
 7. Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu” istenilecektir.

 

4.BAŞVURULARIN            DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU    SONUÇLARININ DUYURULMASI

 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır. 
 2. Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 3. Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
 4. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr  sitesinde 21/11/2022 - 25/11/2022 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

5.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır. 
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.
 4. Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.
 5. Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

 

6.SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 2. Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
 4. Sözlü ve uygulamalı mülakat 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan

Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.  

 1. Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr  internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

7.SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 17 (on yedi) dir.
 2. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
 3. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren  en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
 4. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 5. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 6. Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

8.SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Özel Şartlar

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti Katsayı

Tavanı

Alınacak

Personel

Sayısı

Aylık Brüt

Sözleşme

 Ücreti

Tavanı (TL)

B.1.

Proje Yöneticisi 

4 katına kadar

1

65.109,80

B.2.

Kıdemli Yazılım Uzmanı 

3 katına kadar

4

48.832,35

B.3.

.Net Yazılım Uzmanı 

2 katına kadar

3

32.554,90

B.4.

Kıdemli Yazılım Test Uzmanı 

3 katına kadar

1

48.832,35

B.5.

Kıdemli İş Analisti

3 katına kadar

1

48.832,35

B.6.

İş Analisti 

2 katına kadar

1

32.554,90

B.7.

Oracle Veri Tabanı Uzmanı 

3 katına kadar

1

48.832,35

B.8.

PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı 

3 katına kadar

1

48.832,35

B.9.

LINUX Sunucu Uzmanı 

3 katına kadar

1

48.832,35

B.10.

Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı 

2 katına kadar

2

32.554,90

B.11.

Siber Güvenlik Uzmanı 

3 katına kadar

1

48.832,35

 

TOPLAM

 

17

 

 

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. *Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri 

Tel: 0 312 471 83 50 

 

 

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

SAĞLIK BAKALIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.