Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Tarım Ve Orman Bakanlığı 158 Uzman Yardımcısı Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 ocak 2024


Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak


Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV İLANI

1.YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tarım ve Orman Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen alanlarda ve sayılarda, yarışma sınavı ile toplam 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Her aday "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2.YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

Son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak suretiyle, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yarışma Sınavı için başvurular, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar, "Kariyer Kapısı Platformu" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yine "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden sisteme yüklemesi gerekecektir.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma sınavına katılacak adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAZILI SINAVA ÇAĞRI

Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ve sınava giriş yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru durumuna itiraz etmek isteyen adaylar, sınava girmeye hak kazananların ilan tarihinden itibaren beş gün içinde Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak dilekçe ile itirazda bulunabilirler.

4.YAZILI SINAV

Yarışma sınavının yazılı aşaması test usulünde, 23 Mart 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav;

a. Genel kültür ve genel yetenek (yüzde on),

b.Bakanlığın yapısı, genel görev alanı ve ilgili mevzuat (yüzde otuz),

c. Mezun olunan bölümün müfredatı kapsamında Bakanlığın görev alanına giren mesleki alan bilgisi (yüzde altmış) konularından oluşacaktır.

Sınav konularına ilişkin mesleki alan konu başlıkları "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer almakta olup Bakanlığın yapısı, genel görev alanı ve ilgili mevzuat konuları ise "Tarım ve Orman Bakanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri" ile "5488 Sayılı Tarım Kanunu"ndan oluşacaktır.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir.

Yazılı sınava ilişkin usul ve esaslarını içeren "Uygulama Kılavuzu" Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce yayımlanacaktır.

5.YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen "Alınacak Personel Sayısının" 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

6.SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkileri (10 puan),

ç)Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

başlıklarından oluşacaktır.

Sözlü sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

7.YARIŞMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma sınavı başarı puanı, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasıdır. Yazılı ve sözlü sınavın her ikisinden de başarılı olan adaylar arasından, en yüksek başarı puanından başlamak üzere, başarı puanına göre sıralanarak "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek aday sayısının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanacaktır.

Adayların başarı puanlarının eşit olması halinde ilk olarak yazılı puanı, yazılı puanının da eşit olması durumunda yarışma sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başarılı olan adayların listesi Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan adaylara tebliğ yerine geçer. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8.YARIŞMA SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

   <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

tarım bakanlık uzman

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.