Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Ysk, 20 Seçim Uzmanı Yardımcısı Alacak

YSK, 20 seçim uzmanı yardımcısı alacak

YSK, 20 seçim uzmanı yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 temmuz 2023


YSK, 20 seçim uzmanı yardımcısı alacak


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

SEÇİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere giriş (sözlü) sınavı ile 20 adet Seçim Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması,

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP4 veya KPSSP5 türlerinden en az yetmiş (70) puan almış olması,

4. Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması.

II. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 17.07.2023 tarihinde saat 10.00'da başlayıp, 26.07.2023 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

1. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

4. Adayların son 6 ay içerisinde çektirilmiş fotoğraflı ve detaylı özgeçmişini başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Özgeçmiş" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

6. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Sözlü sınav Başkanlığımızın merkez teşkilat yerleşkesi olan Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak No: 4 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi bilgileri Başkanlığımız resmi internet sitesinden ayrıca ilan edilecek ve adaylar Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

III. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Giriş (sözlü) sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

1. Anayasa Hukuku,

2. Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi ve Türkiye Ekonomisi.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan giriş (sözlü) sınavına, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 veya KPSS P5 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü giriş (sözlü) sınavına çağırılacaktır.

2. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

3. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport'tan bir tanesi) ile girebileceklerdir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4. Sözlü sınava katılacak adayların 2 (iki) nüsha Arşiv Araştırması Ve Güvenlik Soruşturması Formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Formun uyarı bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.)

5. Giriş (sözlü) sınavı;

- Bu ilanın "III. GİRİŞ SÖZLÜ SINAV KONULARI" başlıklı maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

- Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

6. Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav giriş komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

7. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

V. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.

2. Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere nihai başarı listesi oluşturulacaktır. Puan sırasına göre, en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar asil aday, başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısının yarsını geçmemek kaydıyla yedek aday ilan edilecektir.

3. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz resmi internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

6. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

VI. İLETİŞİM

Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0(312) 419 10 39 - Dahili: 1916 - 1907 - 1919

7180/1-1


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

ysk alım uzman

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.