Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Duyurusu

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

 1. - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

 

 1. - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da yapılacaktır.  

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde (www.muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğün internet adresinde

(www.muhasebat.hmb.gov.tr) duyurulacaktır.

 

 1. - GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

Giriş sınavı şartları:

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi 23/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az

80 (Seksen) puana sahip olmak,

ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular       başvurabilecektir.),

  1. Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,
  2. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
 1. - SINAV BAŞVURUSU:
 1. Adaylar başvurularını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer            kapısı       (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    üzerinden        yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
 2. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.  
 3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak               gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 1. “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 
 2. Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 
 3. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.
 4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır. 

 1. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

 

 1. - BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR:
  1. Kariyer            kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    üzerinden        başvuru yapmayanların,
  2. Başvuru işlemlerini süresi içinde (12/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
  3. Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği” hükümlerinde        belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 1. – YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan “Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

7 – YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

 1. Maliye: 
  • Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
  • Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
  • Kamu Maliyesi
 2. İktisat:  
  • Mikro ve Makro İktisat
  • İktisadi Düşünceler Tarihi
  • Para Teorisi ve Politikası
  • Türkiye Ekonomisi
  • Uluslararası İktisat
  • Güncel Ekonomik Sorunlar
 3. Hukuk: 
  • Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
  • İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı
  • Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları
  • Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
  • Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
  • Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

  • Genel Muhasebe
  • Temel Şirketler Muhasebesi
  • Temel Maliyet Muhasebesi
  • Mali Tablolar Analizi

 

8-YAZILI       SINAVIN       DEĞERLENDİRİLMESİ      VE       SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

             Yazılı         sınav         sonuçları,         Kariyer         Kapısı         Kamu         İşe         Alım

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

 

9 - SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. 

 

 1. - GİRİŞ SINAV PUANI VE SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, ilan edilen 25 aday asil, 5 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

             Giriş         sınavı         sonuçları,         Kariyer         Kapısı         Kamu         İşe         Alım

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)    Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

 

 1. - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 1. - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe, duyuru tarihinden itibaren      10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

 

 1. – STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA
  1. Sınav sonucunda, ilan edilen 25 adayın ataması yapılır.
  2. Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
  3. Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
  4. Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
  5. Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

 

 1. - DİĞER HUSUSLAR 

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. 

23/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

 

İlan olunur.

 

ADRES BİLGİLERİ:

 

Muhasebat Kontrolörleri

Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü                       

Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı                                

Kazakistan Caddesi No:112 06510 Emek/ANKARA     

İstanbul Denetim Grup Başkanlığı Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No:19 Kat:1-2 34112 Sirkeci/İSTANBUL

İzmir Denetim Grup Başkanlığı            Cumhuriyet Bulvarı No:7/A 35250 Konak/İZMİR

 

Tel : 0 (312) 215 57 95 

Faks : 0 (312) 215 57 34

Mail: denetim@muhasebat.gov.tr

 

 

STAJYER MUHASEBAT sınav duyuru

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.