Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Hazine Ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 

 

II-SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

 1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve

tek oturumda yapılacaktır.

 1. Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
 2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer

Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. 

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi (16/09/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

 1. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını

doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

 1. TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

 1. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
 2. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak. (15/06/2020-02/07/2020 tarihleri ve 15/03/2021-22/03/2021 tarihleri arasında yapılan her iki giriş sınavlarına katılan adaylar bu sınava katılamazlar.)

 

 

 

TABLO 1

ALAN

ÖĞRENİM ŞARTI

(FAKÜLTE)

GÖREV 

YERİ

KONTENJAN

KPSS PUAN

TÜRÜ

ALAN 1

Hukuk Fakültesi

ANKARA

            10

KPSS  P5

KPSS  P7

KPSS  P8

KPSS P11

ALAN 2 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

 

ANKARA

            30

KPSS P13

KPSS P17

KPSS P18

KPSS P27

KPSS P28

KPSS P36

KPSS P47

KPSS P48

 

IV-SINAV BAŞVURUSU:

 1. Başvurular, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
 2. Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1’de yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 3. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 2. Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında

yükleyeceklerdir.

 1. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 2. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

 1. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

 1. Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında

adaylardan isteyebilir.

 

 1. SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1’de yer alan her bir alan için ayrı ayrı belirlenecektir. 

Her alan için ayrı ayrı belirlenmek üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. TABLO 1’de belirlenen her alan için kontenjan sayısının 10 (on) katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10 (on) katı kadar aday o alan için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavının yazılı bölümüne çağırılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup,  adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

 

 1. SINAV KONULARI:

1) Alan 1’den Sınava Girecekler İçin  a) Kamu Hukuku Grubu: 

 1. Hukukun temel ilkeleri
 2. Anayasa hukuku
 3. İdare hukuku
 4. Ceza hukuku

b) Özel Hukuk Grubu: 

 1. Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)
 2. Borçlar hukuku (Genel esaslar)
 3. Ticaret hukuku (Ticari işletme, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku, Sigorta hukuku)
 4. İcra ve iflas hukuku

c) Takip ve Usul Hukuku Grubu: 

 1. Hukuk yargılama usulü
 2. Ceza yargılama usulü
 3. İdari yargılama usulü
 4. İcra ve İflas hukuku

ç) İktisat ve Maliye Grubu: 

 1. Mikro ve makro iktisat
 2. Kamu maliyesi
 3. Maliye politikası

2) Alan 2’den Sınava Girecekler İçin a) İktisat Grubu:  1) Mikro ve makro iktisat

 1. İktisat politikası
 2. İşletme iktisadı 4) Uluslararası iktisat b) Maliye Grubu: 
 1. Maliye teorisi
 2. Kamu harcamaları ve bütçe
 3. Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi 4) Maliye politikası c) Hukuk Grubu: 
 1. Anayasa hukuku
 2. Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)
 3. İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı
 4. Borçlar hukuku (Genel hükümler)
 5. Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak) 6) Ceza hukuku (Genel hükümler) ç) Muhasebe Grubu:  1) Genel muhasebe

2) Şirketler muhasebesi

Her konu grubu eşit ağırlıkta değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. 

 

VII-DEĞERLENDİRME:

 1. Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

 1. Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.  

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yeri ve saatini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup,  adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralaması; başvuru yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. 

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

 

VIII-ATAMA:

 1. Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Ankara İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık

merkez teşkilatına atanacaktır.

 1. Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

 1. Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 

ç)  Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. 

 1. Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o alan için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır. 
 2. Bir alan için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer alanların yedekleri arasından giriş sınavı puanı dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır.

 

IX-DİĞER HUSUSLAR:

 1. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
 2. Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
 3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç)  16/09/2022 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

 

İlan olunur. 

 

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

Mail : pergensinav2@hmb.gov.tr

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

HAZİNE MALİYE SINAV

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.