Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Nükleer Düzenleme Kurumu 16 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 16 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 16 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 29 ocak 2024


Nükleer Düzenleme Kurumu 16 Uzman Yardımcısı Alacak


Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu derece kadroya giriş sınavı ile 10 (on) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 11 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanıuıu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşım doldurmamış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalma göre belirtilen taban puanlarım almış olmak,

ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Son 5 yılda sonuçları açıklanan YDS kabul edilecektir. Denkliği ve uluslararası geçerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarının (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik) bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır. ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanımda yer almayan "TOEFL Home Edition", TELES", "PTE Academic Online", YÖKDİL v.b. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.) d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendisi ik, fizik ve kimya programlarından ya da bu programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurunılarından mezun olmak.

2- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

(I) Sınav başvuruları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.59?da sona erecektir.

(2) Adaylar başvurularım, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https:ZAsealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(3) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilecektir.

(4)Adayların başvuru sırasında internet sitemizde yer alan öz geçmiş formunu doldurarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularım takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday. Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PLAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir.

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

(6) Tarih.

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)'dur.

e) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vc muhakeme gücü, puan değeri 10 (on)'dur.

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10 (on)'dur.

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)'dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)'dur.

4- SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylar, ayrıca ilgili bilgilere Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiyc Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfüs cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(4) Sözlü smava bilgisayar, tablet bilgisayar, hesap makinesi, cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

(6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak sureliyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

(7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.

(8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;

(1) 11 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya/ ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alman puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Giriş sınavı sonucu;

(I) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafindan belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçcrlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.

7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır, smavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşabilecektir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanuııu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

llanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaralan: (0 312) 289 93 00 - 94 63 - 94 92

İnternet Sayfası: http://www.ndk.org.tr

Adres: Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA

DİKKAT

1- Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

2- Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

13755/1/1-1

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde giriş sınavı ile 1 (bir) Mütercim ve 5 (beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavı sözlü sınav şeklinde 26 Şubat - 01 Mart 2024 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), yukarıda yer alan tabloda öğrenim dalına göre belirtilen puan lCirimden asgari puanı almış olmak,

c) Yukarıda yer alan tabloda belirtilen lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2024 tarihi, itibarıyla taşımak,

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.

2- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

(1) Sınav başvuruları 08 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.

(2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta, veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(3) Kadro adedi belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışmdaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca internet sitemizde yer alan öz geçmiş formunun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(4) Her aday yalnızca bir Unvan için smava başvurabilecektir.

(5) Başvuru şartlarım taşıyan adaylar başvurularını takiben belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aym puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı (htlps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Mezuniyet alanına ilişkin bilgi düzeyinin puan değeri 30 (otuz)'dur. b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk tikeleri ve inkılap Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 30 (otuz)'dur.

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

Puan değeri 10 (on)'dur.

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Puan değeri 10 (on)'dur.

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Puan değeri 10 (on)'dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Puan değeri 10 (on)'dur.

4- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

a) Sözlü sınav

(1) Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı giriş sınavı 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasmda Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

(2) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdam/Türkiye Cumhuriyeti içimlik kartı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, meslek kimlik kartlan vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(3) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(4) Adayların engel durumlarım beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.

(5) Verilen puanlar ayn ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınav ile ilgili bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

(6) Sözlü smavda başarılı sayılmak için alman puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Giriş sınavı sonucu;

(T) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların haklan ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir vc dalıa sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

c) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

5- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebil iriler.

6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşabilecektir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunumun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

llancn duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaralan: (O 312) 289 93 00-94 63-94 92

İnternet Sayfası: http://www.ndk.org.tr

Adres: Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA

DİKKAT

1- Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

2- Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

13755/2/1-1


Kaynak : Resmi Gazete

Kaynak https://www.memurlar.net/

nükleer uzman yardımcı

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.