Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Sağlık Bakanlığı  Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alım İlanı

 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

10.900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

 1. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. 

 

 1. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22/03/2023 – 27/03/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

 

 1. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1. 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle bu tarih itibarıyla adres değişikliği yapmaları nedeniyle İŞKUR üzerinden başvuru yapamayanlar e-devlet üzerinden 06.02.2023 tarihinde genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde ikamet ettiğini gösterir “Tarihçeli Adres Bilgileri Raporu” alarak İŞKUR İş Arayan-NVİ Değişim Bilgisi Ekleme ekranına kaydının yapılması suretiyle kişinin tercihine göre; 06.02.2023 tarihinde ikamet ettiği yerde ya da adres taşıma ve tescil tarihlerine bakılmaksızın başvuru anında ikamet ettiği yerdeki taleplerine başvuru yapabilecektir.

 

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. 

 

 1. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 

 1. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.  

 

 1. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. 

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

 1. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

 

 1. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır. 

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

 

 

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

 

 1. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 

 

 1. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

 

 1. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).  

 

 1. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

 

 1. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

 

 

        *Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR

 

S.N.

MESLEK ADI 

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM

ÖZEL ŞARTLAR

1

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL

(YETİŞKİNLER II. KADEME

EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE

SAHİP OLANLAR DAHİL)

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.

 

2

GÜVENLİK

GÖREVLİSİ

(SİLAHSIZ)

ORTAÖĞRETİM

ÖNLİSANS

LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA  ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA 

LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

 1. 5188 SAYILI ÖZEL

GÜVENLİK HİZMETLERİNE

DAİR KANUN GEREĞİNCE

GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK.

(SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK

KİMLİK KARTINA SAHİP

OLANLAR DA BAŞVURU

YAPABİLİR.)

 1. ENGELLİ VEYA ESKİ

HÜKÜMLÜ OLMAMAK.

3

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; ELEKTRİK-ELEKTRONİK

TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALINDAN VEYA ENDÜSTRİYEL

OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL

KONTROL DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN

MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ;ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ,

ELEKTRİK,ELEKTRONİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK,

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK,  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK-

ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ, DENİZ ELEKTRONİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

4

BİLGİSAYAR

SİSTEM

KURULUM

BAKIM ONARIM

VE ARIZA

GİDERME

ELEMANI

ORTAÖĞRETİM

ÖNLİSANS 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ

ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE

ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE

TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ,

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI,

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ,

MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

5

MARANGOZ

ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI

VE DALLARI VEYA MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI

VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ

BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AĞAÇ İŞLERİ VEYA MOBİLYA VE DEKORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARININ

BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

 

 

4

 

 

S.N.

MESLEK ADI 

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM

ÖZEL ŞARTLAR

6

ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI

ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE

İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA

DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK  VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; YAPI DONATIM

TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI

TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI İNŞAAT, DOĞALGAZ,ISITMA VE

SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ,

DOĞALGAZ VE ISITMA, DOĞAL GAZ VE ISITMA, DOĞALGAZ

VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ, GAZ VE TESİSATI

TEKNOLOJİSİ, DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 

7

BİYOMEDİKAL

CİHAZ

TEKNOLOJİLERİ

SERVİS DESTEK

ELEMANI

ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ

TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARINDAN VEYA DENGİ

ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ

TEKNOLOJİSİ VEYA BİYOMEDİKAL BİLİMLER ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMDAN MEZUN OLMAK.

 

8

İNŞAAT

BOYACISI/

BOYACI

ORTAÖĞRETİM ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ALANI VE DALLARI VEYA AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI- AHŞAP

YAPI (DOĞRAMACILIK) DALINDAN VEYA DENGİ

ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK 

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BOYA TEKNOLOJİSİ,

İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ, BOYA

VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ, YALITIM

TEKNOLOJİSİ, YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK.

 

9

KLİNİK DESTEK

ELEMANI

(HASTANE)

ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI- HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 

 

10

HASTA

KARŞILAMA VE

YÖNLENDİRME

GÖREVLİSİ

ORTAÖĞRETİM

ÖNLİSANS

LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HALKLA İLİŞKİLER ALANI VE

DALLARI VEYA HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON

HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ

ALAN/DALININ  BİRİNDEN MEZUN OLMAK 

VEYA

HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK,

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA

İLİŞKİLER ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK

VEYA

HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK,

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

 

 

 

 

 

5

 

 

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

SAĞLIK PERSONEL ALIM

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.