Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı İle Denizcilik Uzman Yardımcılığı Sözlü Giriş Sınavı İlanı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCILIĞI İLE DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 7 (yedi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 3 (üç) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak olup alım yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dalı, kadro sayısı, sınava girebilecek kişi sayısı, KPSS puan türü, KPSS puanı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Unvan

Sıra No

Öğrenim Dalı

Atama Yapılacak

Kadro

Sayısı

Sınava

Girebilecek

Kişi Sayısı

KPSS

Puan Türü

KPSS

Puanı

Yabancı Dil Sınav Puanı

Denizcilik Uzman

Yardımcısı

 

 

1

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2

8

P3

En az 60 Puan

En az 70

Puan

(C seviyesi)

İngilizce

2

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

1

4

P3

En az 60 Puan

En az 70

Puan

(C seviyesi)

İngilizce

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Haberleşme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Endüstri ve Sistem

Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,

Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve

Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

4

16

P3

En az 60 Puan

En az 70

Puan

(C seviyesi)

İngilizce

2

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

1

4

P3

En az 60 Puan

En az 80

Puan

(B seviyesi)

Rusça

3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

1

4

P3

En az 60 Puan

En az 80

Puan

(B seviyesi)

Arapça

4

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

1

4

P3

En az 60 Puan

En az 80

Puan

(B seviyesi)

İspanyolca

 

 

Toplam

10

40

 

 

 

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt

içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,

 1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak,

4)Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak

üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),  

5) Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Adaylar, 30.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
 3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi

üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgeleri ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan

adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

 1. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür

şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

 1. Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan

ilgili bölüme yükleyeceklerdir.

 1. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru

aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana

sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

 

Sözlü sınav, 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA

adresinde yapılacak olup adaylar;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

konularından sözlü sınava alınacaktır.

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

 

 1. Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

 1. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
 2. Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır.
 3. Sözlü sınavda başarılı olanlar arasından giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro

sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday Sınav Komisyonu tarafından belirlenecektir.

5)Sözlü sınav sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ait liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.  

6) Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak

teşkil etmemektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 1. Bakanlığımız, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.
 3. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca

geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

 

İLETİŞİM

 

Adres      : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA 

   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198-3199

 

İlanen duyurulur.

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

ULAŞTIRMA HABERLEŞME DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.