Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Tbmm 157 İşçi Alacak

TBMM 157 işçi alacak

TBMM 157 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Mart 2024.

 

TBMM 157 işçi alacak


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 (yüzelliyedi) sürekli işçi alınacaktır.

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 (yüzelliyedi) sürekli işçi alınacaktır.

1- Başvuru şartları

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

2- Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri

Başvurular 21.03.2024 tarihi saat 09:00'da başlayıp, 28.03.2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

3- Başvurunun yeri ve şekli

a. Başvurular e-Devlet Kapısı üzer?nden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

b. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ç. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" alanında bulunan "Denklik Belgesi" kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

d. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellemeleri, bilgileri güncellendikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e. Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet Kapısı'nda mezuniyetlerine ilişkin gerekli sistem güncellemelerini mezun oldukları eğitim kurumlarından yapmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde mezuniyet bilgilerini sistemde güncellemeyen adayların başvuruları gerçekleşemeyecektir.

f. Başvuru için ilgili meslek kodundan deneyim şartı (SGK prim gün sayısı) aranan adayların bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü veya meslekle ilgili özel ya da kamudaki ilgili ünvana ilişkin çalışma belgesini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yükleyeceklerdir. Ayrıca çalışma belgesi beyan eden adayların, çalışma belgesinin işyeri yetkilisi tarafından imzalanması ve bu yetkiliye ait noter tasdikli imza sirküsünün de "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklemesi gerekmektedir.

g. Adaylar, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

ğ. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

h. Adaylar, ilan edilen kadro ve ünvanlardan sadece birine başvuruda bulunacaktır. Birden fazla ünvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

4- Kura tarihi ve yeri

Kura çekimi noter huzurunda 24.04.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği web adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacaktır.

5- Asıl ve yedek aday listelerinin tespiti ve işe başlatılma

a- Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her b?r kadro veya ünvan sayısının 10 (on) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Kurumun internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda bulundukları ünvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecektir. Bu ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b- Asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının değerlendirilmesinden sonra şartları taşıyan asıl adaylara yazılı olarak işe başlatılma tebligatı gönderilecektir.

c- İlanda belirtilen şartları taşımayan, belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen, on beş gün içerisinde işe başlamayan, yazılı olarak vazgeçen adaylar ile istifa eden ya da herhangi bir sebeple iş akdi feshedilenlerin yerine kura sırasına göre şartları taşıyan yedek adaylara işe başlama tebligatı gönderilecektir.

ç- Yedek listedeki adaylar, işe başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine yapılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren belgeye dayalı zorlayıcı bir mazereti olmaksızın on gün içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına başvuruda bulunmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybeder.

d- Yedek aday listesi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.

e- İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz bulunması durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir.

6- İtiraz

Adaylar itirazlarını, yapılacak tebligatlardan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Usulüne uygun yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Gerçeğe aykırı beyan

a. Başvuru aşamasında veya sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar işe başlatılmazlar. İşe başlatılmış olanların bu durumlarının sonradan anlaşılması halinde iş akdi feshedilir.

b. İşe başlatılmış olanların gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında Kurumca suç duyurusunda bulunulur.

8- Diğer hususlar

a. Kurum gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

b. İlan metninde belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

c. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde asıl veya yedek olarak belirlenen adaylar, TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosunda yer alan şartları taşımamaları halinde değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9- İletişim bilgileri

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı

Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2

Çankaya/ANKARA

ikb.iscialimi@tbmm.gov.tr

  

ADAYLARA VE KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR

Kaynak https://www.memurlar.net/

TBMM işçi alım

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.