Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Yükseköğretim Kurulu  Uzman Yardımcısı   Alım İlanı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU  UZMAN YARDIMCISI  

ALIM İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 15 (onbeş) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

 

SINAV KILAVUZU  

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.  

 

 

Alanı

Kadro  Adedi  

 

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınav Türü  ve Puanlar

Hukuk   

4

Hukuk Fakültesi  

KPSS-P4

Kamu Yönetimi  

5

Kamu Yönetimi Bölümü  

KPSS-P6

İşletme

2

İşletme Bölümü

KPSS-P27

İktisat

2

İktisat Bölümü

KPSS-P17

Maliye

2

Maliye Bölümü

KPSS-P21

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 2. 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak.   
 3. Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.  
 4. 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)  
 5. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.  
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.  

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:  

2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri

20.01.2023/03.02.2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta  yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.  

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

 1. KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
 2. Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği,
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adayın özgeçmişi. 

SÖZLÜ SINAV:  

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.  

Sözlü sınavda adaylar,  

 1. Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

 1. Genel yetenek ve genel kültürü, 
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

 

yönlerinden değerlendirilir.

  

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için 50

(elli) puan, diğer maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.  

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

  

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 

  

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

 

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

 

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır. 

 

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA 

 

Sınavda başarılı olan adaylar; 

 

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını, 

 

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler. 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

 

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71  

Not 1 :Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.  

Kamuoyuna duyurulur.  

    

  

 

                                                                                                                                                                                      EK-1

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI BAŞVURU FORMU

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

Lütfen  son altı ayda

çekilmiş bir adet

 FOTOĞRAF yapıştırınız.

T.C.   KİMLİK NO

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

ADI ve SOYADI

 

İL

 

BABA ADI

 

İLÇE

 

ANNE ADI

 

MAHALLE/

KÖY

 

DOĞUM TARİHİ

 

CÜZDAN

SERİ NO

 

DOĞUM YERİ

 

CİLT NO

 

AİLE SIRA NO

 

SIRA NO

 

ASKERLİK HİZMETİ YAPILDI MI?

GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL SAĞLIK SORUNU VAR MI?

YAPTI

Terhis Tarihi …./…./….

TECİLLİ

Tecil Tarihi …./…./….

MUAF

BAYAN

                                            VARDIR                  Y OKTUR

 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BİLGİLERİ

(KPSS)

Puan Türü:                                                                Puanı:                                                                  Yılı:

BİLDİĞİ YABANCI DİL (YDS KAPSAMINDAKİ DİLLER)

YABANCI DİL SINAV TÜRÜ, PUANI

 

Sınav Türü: ……………             Puanı:……..                           Yılı:…….

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE

BÖLÜM

MEZUNİYET YILI

 

 

 

YAZIŞMA ADRESİ:

TELEFON (EV) : 

                                                                                

E-POSTA :

TELEFON (CEP ):

Bu formu okuyarak gerçeğe uygun olarak doldurdum. Gereğini arz ederim.

TARİH   : İMZA     :

FORMU İNCELEYEN ADI :

SOYADI :

TARİH : İMZA :

                 

AÇIKLAMALAR:

 1. Bu form eksiksiz olarak doldurulacaktır. Bu formu eksik dolduranların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 2. Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
 3. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

yükseköğretim personel uzman yardımcı

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.