Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Nükleer Düzenleme Kurumu 27 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 27 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 27 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 9 ekim 2023


Nükleer Düzenleme Kurumu 27 Uzman Yardımcısı Alacak


NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu derece kadroya giriş sınavı ile 27 (yirmi yedi) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 13 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre belirtilen taban puanlarını almış olmak,

ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 7 ve 8'inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik ve fizik programlarından ya da yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

(1) Sınav başvuruları 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayıp 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.

(2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Nükleer Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(3) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilecektir.

(4) Adayların başvuru sırasında Ek-1'de yer alan öz geçmiş formunu doldurarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(5) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday, Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir.

Grup Öğrenim dalları

Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları

1. Grup Çevre Mühendisliği

Çevre Kimyası, Çevresel Toksikoloji, Çevre Yönetimi, Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği, Halk Sağlığı, Çevre Kirliliği ve Ekoloji/Radyasyon Ekolojisi, Çevresel Etki

Değerlendirme, Enerji Kaynakları, Çevresel İstatistik, Çevre Hukuku, Atık Yönetimi, Çevresel Modelleme

2. Grup Endüstri Mühendisliği

Fizik, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü

3. Grup Fizik

Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik, Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma

4. Grup Fizik Mühendisliği

Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik, Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma

5. Grup Kimya Mühendisliği

Fizik, Kimya, Ayırma İşlemleri, Proses Kontrol, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Fiziksel Kimya, Enstrümantal Analiz, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kimyasal Teknolojiler, Kütle Aktarımı

6. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği

Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Atık

7. Grup Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi,

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) Genel Hükümler, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku,

İktisat, İşletme, İnsan Şirketler Hukuku) Genel Hükümler, İnsan Kaynakları Kaynakları Yönetimi, Yönetimi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.

8. Grup Uluslararası İlişkiler, Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası Örgütler, İstatistik, İşletme Yönetimi, Genel

Uluslararası İlişkiler, Muhasebe, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu Küresel Siyaset ve Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, Uluslararası İlişkiler Anayasa Hukuku

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

(6) Tarih.

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)'dur.

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, puan değeri 10 (on)'dur.

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10 (on)'dur.

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)'dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)'dur.

4- SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylar, ayrıca ilgili bilgilere Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet bilgisayar, hesap makinesi, cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici cihazlar vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

(6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

(7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.

(8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;

(1) 13 - 24 Kasım 2023 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

b) Giriş sınavı sonucu;

(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.

7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır, sınavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşabilecektir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları: (0 312) 289 93 00 - 94 63 - 94 92

İnternet Sayfası:http://www.ndk.org.tr

Adres: Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mahallesi 85. Cadde No.: 5 Çankaya / ANKARA

DİKKAT

1- Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

2- Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

Kaynak https://www.memurlar.net/

memur alım a grubu

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

  • Kurs Programını Seç
  • Şube Bul
  • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.