Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Konya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları,  dereceleri, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

 Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyet

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

 

 

 

1

 

 

 

Mühendis

 

 

 

TH

 

 

 

5

 

 

 

3

Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin İnşaat

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.  En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

 

 Kadın/

Erkek

 

 

P3

 

En az

75

Puan

 

 

 

2

 

 

 

Mühendis

 

 

 

TH

 

 

 

5

 

 

 

3

 

Lisans Düzeyinde Eğitim veren

Fakültelerin Makine

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

 

 

Kadın/ Erkek

 

 

 

P3

 

En az

   75 

 Puan

 

 

 

 

 

  3

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

TH

 

 

 

 

6

 

 

 

 

     1

Lisans Düzeyinde Eğitim veren

Fakültelerin Çevre

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.  En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

 

 

Kadın/ Erkek

 

 

 

P3

 

 

  En az 

    75

  Puan

 

 

 

   4

 

 

 

Mühendis

 

 

 

   TH

 

 

 

     6

 

 

 

    2

Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin Jeoloji

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

 

 

Kadın/   Erkek

 

 

 

  P3

   

 

   En az 

     75 

   Puan

 

 

   5

 

 

Mühendis

 

 

TH

7

 

 

2

 

 

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin Endüstri

Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.   

İngilizce YDS ‘de en az (D) düzeyinde puan almış olmak,

 

 Kadın / Erkek

 

 

P3

 

En az

75

  Puan

 

 

 

6

 

 

 

Veznedar

 

 

 

 GİH

 

 

 

10  

 

 

 

3

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Finans ve Bankacılık, 

Muhasebe, Finans

Yönetim Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 Kadın / Erkek

 

 

 

P3

 

 

En az

75

Puan

 

 

 

7

 

 

 

Veznedar

 

 

 

   GİH

 

 

 

9

 

 

 

1

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Finans ve Bankacılık, 

Muhasebe, Finans

Yönetim Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 Kadın / Erkek

 

 

 

P3

 

 

En az

75

Puan

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

Memur

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

3

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

  Kadın/ Erkek

 

 

 

 

   P3

 

 

 

En az 80 Puan

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Memur

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

6

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

Kadın/

Erkek

 

 

 

 

   P3

 

 

 

En az 

  80

 Puan

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Memur

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1

 

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

Kadın/

  Erkek

 

 

 

P3

 

 

 

En az 

  80

 Puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

KOSKİ Genel Müdürlüğünün boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

                            1)        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

 

              2)     BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

             

 • İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

 

                3)    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

Sınava girmek isteyen adaylar http://www.koski.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

 • Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)
 • 5 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)

 

                4)    BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:   

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

 

 Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 - 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.) 

 

 • Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN   İLANI

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 06/01/2023 tarihinde Genel

Müdürlüğümüz    web     sayfası             http://www.koski.gov.tr       adresinde         ve https://memuralim.konya.bel.tr  adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebileceklerdir.

 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir

bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI  Sözlü sınav;

 

Sözlü sınav 09.01.2023 tarihinden itibaren sınav giriş belgesinde belirtilen tarih ve saatte KOSKİ

Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesislerinde yapılacaktır. (Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 

Selçuklu / KONYA)  

      Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

          Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

 

Sözlü Sınav Konuları:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAV DEĞERLENDİRME - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

                 Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. 

              Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden ilan edilecektir.               Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.koski.gov.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.   

             Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

             Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir, ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

             Sınav sonuçlarına, başarı listesinin İdarenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

                

          İlan olunur.

 

                                                                            KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ                                                                                GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

KONYA MEMUR DUYURU

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.