Yargi logo

Yargı Akademi

Eğitim Kurumları

Duyurular

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından; 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

I.         GENEL BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 8 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek azami aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Öğrenim Dalları (Lisans)

KPSS Puan Türü

KPSS 

Taban

Puanı

Atama

Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Yazılı Sınava

Katılabilecek

Azami Aday

Sayısı

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerindeki programlar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSSP-14 KPSSP-19

KPSSP-22

KPSSP-24

KPSSP-39

KPSSP-44

80

8

160

 

II.        SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar başvurabilecektir),  
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak,
 4. Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

 

 

 

III.       SINAV BAŞVURUSU

 

Başvurular elektronik ortamda 08.08.2022 tarihinde başlayacak olup, 19.08.2022 tarihi saat 18.00'e kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Özelleştirme İdaresi

Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

IV.      GİRİŞ SINAVI 1) Giriş Sınavının Şekli   

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümü, toplam 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli usul ile gerçekleştirilecek olup, genel kültür ve genel yetenek ile aşağıdaki alan bilgisi konularını kapsayacaktır:

 1. Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve

Kuruluşlar,

 1. Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe,
 2. Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve

Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve

Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.

 

2) Yazılı Sınav

Giriş sınavının yazılı bölümü 10.09.2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.  

Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban puana göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır.  

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat olarak kabul edilecektir.

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 25.08.2022-01.09.2022 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek 100.- TL (yüz) sınav ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), ödeme yapılmasına müteakip aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numaralarını girerek başvurular bölümündeki gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvurabilecektir. 

Adaylar, yukarıda belirtilen adımları, duyuruda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecektir.

İlgili alanları gerekli şekilde doldurulmayan formlar ile talep konusu açıkça belirtilmeyen formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM)’nin bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına veya GAZİÖDM’ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.  

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.  Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava giriş belgelerini http://gaziodm.gazi.edu.tr/ internet adresinden temin edecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların giriş belgelerinde belirtilen yer, tarih ve saatte, sınav giriş belgesi ile birlikte, üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu tür eşya, araç ve cihazları yanında bulunduran adayların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adaylara giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezinde kalem, silgi ve kalemtraş dağıtılacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf poşet içerisinde veya ambalajsız), maske, dezenfektan getirebilecektir.  Adayların sınav esnasında birbirinden kalem, silgi, kalemtraş vb. şeyleri istemeleri, alıp vermeleri yasaktır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara ait olacaktır.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

 

3) Sözlü Sınav

Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az onbeş gün önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

Sözlü sınav,  

 1. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk,

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

 1. Genel yetenek ve genel kültür,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

 

V.        DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınavdan alınan puanların aritmetik ortalaması dikkate alınır.

Başarı sıralaması, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle belirlenir ve adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

 

VI.       GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav soruları ve uygulanması ile sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını https://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yapacaktır. Usulüne uygun yapılmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup adaylara ilave bir bildirimde bulunulmayacaktır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Adaylar, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını https://www.oib.gov.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaktır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.

 

VII.     ATAMA

Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemlerinin yapılması için ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR  

Giriş sınavını kazananlardan, başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

 

IX. BİLGİ ALMA

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının  

0 (312) 585 84 62-585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.  

İlan olunur

Kaynak https://kamuilan.sbb.gov.tr/

hazine ve maliye bakanlığı özelleştirme idaresi başkanlığı sınav duyuru

Aradığın kurs için fiyat al

Aradığın kurs için fiyat al!

 • Kurs Programını Seç
 • Şube Bul
 • Fiyat Al!

Teşekkürler

Şubemizdeki için fiyat bilgisini size en kısa zamanda ileteceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.